top of page

Omschrijving van diensten en producten

 

Ontwerp en realisatie van (kunst)stof en/of metalen emblemen of andersoortig vertaald naar een toepassing op dragers zoals munten, sleutelhangers, vlaggen, glazen, wapenschildjes, kleding, petten e.d.

 

Prijsstelling

 

De prijs wordt na offerte-aanvraag aangegeven per stuk en exclusief 21% BTW. De prijs wordt berekend op basis van o.a. formaat, aantal, soort, afwerking en andere specifieke wensen. Omdat er uitsluitend unieke artikelen worden gerealiseerd kan er op voorhand geen uitspraak over de prijs worden gedaan.

 

Retourbeleid

 

Omdat alle artikelen op maat worden gemaakt is retourneren niet mogelijk. 

 

Levertijd

 

Na opdrachtbevestiging is de gemiddelde levertijd 4 tot 8 weken. Indien er productiecapaciteit vrijgemaakt kan worden, kan spoedlevering mogelijk zijn.

Hiervoor zal een meerprijs van 25% in rekening worden gebracht.

De gemiddelde levertijd zal in dat geval 2 tot 4 weken zijn.

 

Algemene voorwaarden

 1. Definities

  1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

   1. PATCHDESIGN BV: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: PATCHDESIGN BV gevestigd aan de Oranje Nassaulaan 49 te Culemborg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 81254938;

   2. klant: de wederpartij in opdracht van wie PATCHDESIGN BV producten levert, werkzaamheden uitvoert dan wel met wie PATCHDESIGN BV een overeenkomst aangaat;

   3. overeenkomst: de overeenkomst tussen PATCHDESIGN BV en de klant;

   4. website: de website www.patchdesign.nl die door PATCHDESIGN BV wordt beheerd.

 

  1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst die tussen PATCHDESIGN BV en de klant tot stand komt.

  2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met PATCHDESIGN BV, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

  3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

  4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

  5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. PATCHDESIGN BV en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

 1. Verantwoordelijkheid voor links op de website

  1. De website kan links bevatten naar andere websites die niet door PATCHDESIGN BV worden beheerd. PATCHDESIGN BV kan geen permanente controle uitoefenen op die andere websites, noch enige verantwoordelijkheid aanvaarden inzake de inhoud ervan. PATCHDESIGN BV kan voor deze inhoud niet aansprakelijk worden gesteld.

 

 1. Aanbiedingen, offertes en prijzen

  1. Uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en verplichten PATCHDESIGN BV niet tot het aangaan van een overeenkomst met de klant.

  2. Offertes hebben een geldigheidsduur van 1 maand, tenzij anders is aangegeven.

  3. De in de offertes vermelde prijzen zijn exclusief btw en exclusief eventuele transport- of verzendkosten.

  4. Indien het aanbod is gebaseerd op door de klant verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, dan is PATCHDESIGN BV gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of leveringstermijnen aan te passen.

  5. Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in offertes, overeenkomsten, folders of publicaties van PATCHDESIGN BV binden PATCHDESIGN BV niet.

  6. Getoonde monsters, modellen, voorbeeld producten, opgaven van kleuren, afmetingen en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van PATCHDESIGN BV zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de klant geen rechten ontlenen. Vermelde maten zijn slechts indicatief.

  7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

 

 1. Totstandkoming van de overeenkomst

  1. Een overeenkomst wordt geacht tot stand gekomen te zijn indien het door PATCHDESIGN BV gedane aanbod door de klant is aanvaard.

  2. PATCHDESIGN BV is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk of via de e-mail aan de klant heeft bevestigd of zodra PATCHDESIGN BV – zonder tegenwerping van de klant – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.

 

 1. Uitvoering van de overeenkomst

  1. PATCHDESIGN BV zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

  2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft PATCHDESIGN BV het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

 1. Verplichtingen van de klant

  1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegeven, waarvan PATCHDESIGN BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan PATCHDESIGN BV worden verstrekt dan wel ter beschikking worden gesteld.

  2. De klant is gehouden PATCHDESIGN BV onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

  3. Het is de klant niet toegestaan PATCHDESIGN BV een opdracht te geven tot het vervaardigen van producten die inbreuk maken op rechten van derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, de merkrechten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien PATCHDESIGN BV constateert of een vermoeden heeft dat de door de klant geplaatste bestelling in strijd is met deze rechten van derden, dan heeft PATCHDESIGN BV het recht de bestelling te annuleren.

  4. PATCHDESIGN BV is niet verplicht om te controleren of een bestelling de rechten van derden schendt of in strijd met de wet is. Alle kosten die PATCHDESIGN BV heeft moeten maken of alle schade die hij heeft geleden doordat de door de klant geplaatste bestelling de rechten van een derde schendt of in strijd met de wet is, worden aan de klant in rekening gebracht. De klant vrijwaart PATCHDESIGN BV voor de aanspraken van derden dan wel voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, die voortvloeien uit de productie/verkoop/in het economisch verkeer brengen van het product dat naar de specificaties van de klant is vervaardigd.

  5. PATCHDESIGN BV is niet verantwoordelijk voor het door de klant verkeerd opgeven van teksten, afbeeldingen, foto’s of logo’s die op producten gedrukt dienen te worden.

  6. De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor PATCHDESIGN BV onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren.

  7. Indien de klant zijn verplichtingen jegens PATCHDESIGN BV niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan kan PATCHDESIGN BV niet verantwoordelijk worden gesteld voor de eventuele schade die de klant daardoor lijdt, zoals, maar zeker niet beperkt tot, vertraging in de levering of gebreken aan de geleverde producten. Alle extra kosten die PATCHDESIGN BV heeft gemaakt doordat de klant zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, worden aan de klant in rekening gebracht.

 

 1. Wijzigen van de overeenkomst en meerkosten

  1. Indien de overeenkomst op verzoek van de klant wordt gewijzigd, dan kan dat gevolgen hebben voor de kwaliteit, leveringstermijn en de prijs. Deze gevolgen worden zo spoedig mogelijk aan de klant kenbaar gemaakt.

  2. Eventuele meerkosten ten gevolge van het wijzigen van de overeenkomst door de klant, worden aan de klant in rekening gebracht.

  3. PATCHDESIGN BV kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien de opgegeven leveringstermijn wordt overschreden door het wijzigen van de overeenkomst.

 

  1. Het is enkel mogelijk de opdracht te annuleren indien PATCHDESIGN BV nog geen aanvang heeft gemaakt met het uitvoeren van de overeenkomst.

  2. In het geval dat de klant een aan PATCHDESIGN BV gegeven opdracht annuleert, dan dient de klant annuleringskosten aan PATCHDESIGN BV te betalen. De annuleringskosten bedragen alle door PATCHDESIGN BV geleden verliezen en gederfde winst en alle kosten die PATCHDESIGN BV reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit en ingekochte materialen.

 

 1. Ontwerp en proef product

  1. De klant is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van PATCHDESIGN BV via de e-mail ontvangen ontwerp zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan PATCHDESIGN BV terug te zenden.

  2. PATCHDESIGN BV is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in het door de klant goedgekeurde of gecorrigeerde ontwerp.

  3. Indien PATCHDESIGN BV op verzoek van de klant een proef heeft vervaardigd, dan kan de klant de gegeven opdracht niet meer annuleren. Naar aanleiding van het vervaardigde proef product kan de kant nog wel wijzigingen doorgeven. Elk op verzoek van de klant vervaardigd proef product wordt naast de overeengekomen prijs aan de klant in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van dit proef product in de overeengekomen prijs is inbegrepen.

 

  1. Afwijkingen tussen enerzijds de geleverde producten en de naar de klant via de e-mail gestuurde ontwerp of voorbeeld kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien de afwijkingen van geringe betekenis zijn.

  2. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het geleverde product hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

 

  1. PATCHDESIGN BV heeft het recht de overeengekomen prijs voor de opdracht te verhogen indien:

   1. de overeenkomst op verzoek van de klant wordt gewijzigd en er sprake is van meerkosten, zoals omschreven in artikel 8; of

   2. er sprake is van een van de volgende omstandigheden: stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.

  2. Indien de klant gegevens op een informatiedrager of via de e-mail aan PATCHDESIGN BV ter beschikking stelt, dan dienen deze gegevens te voldoen aan de door PATCHDESIGN BV opgegeven specificaties, zoals het voorgeschreven bestandsformaat en bestandstype. Indien deze gegevens hieraan niet voldoen, dan worden alle extra kosten die PATCHDESIGN BV daardoor heeft moeten maken aan de klant in rekening gebracht.

 

  1. De producten worden, tenzijn anders is overeengekomen, naar de klant opgestuurd, het transport of het verzenden van de producten en de bijbehorende kosten en risico’s zijn voor rekening van de klant.

  2. Binnen Nederland wordt standaard 7eu ex btw gerekend voor pakketten tot 20kg.

  3. Voor brievenbuspakketten wordt 4,50eu ex btw gerekend.

  4. Indien de klant dat wenst kan hij kiezen voor een andere verzendwijze, de kosten hiervoor worden op basis van werkelijke kosten in rekening gebracht. 

  5. Buiten Nederland zal er vooraf met de klant overlegd worden via welke transportservice de artikelen verstuurd worden. Hiervoor zullen de werkelijke kosten in rekening gebracht worden.

 

  1. De door PATCHDESIGN BV opgegeven leveringstermijnen zijn niet als fatale termijn te beschouwen. De opgegeven leveringstermijn is altijd indicatief.

  2. In het geval dat een met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van PATCHDESIGN BV ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 20 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

 

 1. Klachten en verjaring

  1. De klant is verplicht de geleverde producten direct na ontvangst te controleren en eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen direct aan PATCHDESIGN BV via de e-mail te melden.

  2. Klachten schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

  3. Klachten over gebreken aan de geleverde producten worden niet in behandeling genomen indien de gebreken het gevolg zijn van:

   1. normale slijtage;

   2. onoordeelkundig gebruik;

   3. wijzigingen of reparaties door de klant of door derden;

   4. schade veroorzaakt door derden;

   5. enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

  4. Indien een klacht gegrond is, dan zal PATCHDESIGN BV, naar zijn keuze, een vervangend product leveren of de prijs van het gebrekkige product crediteren.

  5. De geleverde producten worden als deugdelijk beschouwd indien de klant de producten in gebruik heeft genomen of aan derden heeft doorgeleverd.

  6. Alle aanspraken jegens PATCHDESIGN BV die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij PATCHDESIGN BV zijn ingediend, vervallen door verjaring.

 

  1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum.

  2. Bij een nieuwe klant geschiedt facturatie van de eerste bestelling vooraf. Indien de klant het vooraf gefactureerde bedrag niet tijdig betaalt, dan heeft PATCHDESIGN BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de klant het vooraf gefactureerde bedrag volledig betaald heeft. PATCHDESIGN BV is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die de klant lijdt door de opschorting.

  3. Indien de klant niet binnen 30 dagen na de factuurdatum het factuurbedrag heeft betaald, dan is de klant in verzuim en wordt de wettelijke handelsrente aan de klant in rekening gebracht. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die PATCHDESIGN BV maakt om de vordering van de klant te incasseren komen voor rekening van klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-.

  4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van PATCHDESIGN BV op de klant onmiddellijk opeisbaar.

  5. Door de klant gedane betalingen zullen door PATCHDESIGN BV eerst in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan.

 

  1. PATCHDESIGN BV kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

   1. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 20 van deze algemene voorwaarden;

   2. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

  2. PATCHDESIGN BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat PATCHDESIGN BV is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

  3. PATCHDESIGN BV is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat de klant de geleverde producten na aflevering in gebruik heeft genomen of aan derden heeft geleverd.

  4. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het werkelijk geleverde heeft. PATCHDESIGN BV is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

  5. PATCHDESIGN BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van PATCHDESIGN BV in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.

  6. PATCHDESIGN BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, verminderde goodwill, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

  7. Indien PATCHDESIGN BV aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van PATCHDESIGN BV beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van PATCHDESIGN BV gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van PATCHDESIGN BV beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

  8. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van PATCHDESIGN BV of zijn ondergeschikten.

 

  1. De klant vrijwaart PATCHDESIGN BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan PATCHDESIGN BV toerekenbaar is. Indien PATCHDESIGN BV uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de klant gehouden PATCHDESIGN BV zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is PATCHDESIGN BV, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van PATCHDESIGN BV en derden daardoor ontstaan, komen voor rekening en risico van de klant.

 

 1. Opschorting en ontbinding

  1. PATCHDESIGN BV is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling.

  2. Voorts is PATCHDESIGN BV bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

  3. PATCHDESIGN BV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst PATCHDESIGN BV ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.

  4. PATCHDESIGN BV is gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de klant te ontbinden, op het tijdstip waarop de klant:

   1. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;

   2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;

   3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

   4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

   5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

  5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van PATCHDESIGN BV op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien PATCHDESIGN BV de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

 

 1. Overmacht

  1. Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van PATCHDESIGN BV liggen, dan wel niet aan zijn doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: onwerkbare weersomstandigheden; inbraak; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer, zoals: gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van de producten; het niet of niet tijdig leveren van producten aan PATCHDESIGN BV door zijn leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van PATCHDESIGN BV of van zijn leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van PATCHDESIGN BV of haar leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.

  2. Indien er sprake is van overmacht, dan zal PATCHDESIGN BV niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal hij tevens vooralsnog ontheven zijn van zijn verplichting tot levering. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren en/of uit te voeren, zullen zowel PATCHDESIGN BV als de klant, eventueel onder aanpassing van de door de klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.

  3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 maand is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

  4. Voor zover PATCHDESIGN BV ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is PATCHDESIGN BV gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

  1. Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van PATCHDESIGN BV, totdat alle vorderingen die PATCHDESIGN BV op de klant heeft of zal verkrijgen, volledig zijn betaald.

  2. Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen. Het is de klant enkel toegestaan de producten in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening door te verkopen.

  3. De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van PATCHDESIGN BV te bewaren.

  4. PATCHDESIGN BV is gerechtigd de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de klant aanwezig zijn terug te nemen indien de klant in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De klant zal PATCHDESIGN BV te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de producten en/of ter uitoefening van de rechten van PATCHDESIGN BV.

 

 1. Intellectuele eigendomsrechten

  1. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de klant ter beschikking gesteld zijn, verklaart de klant dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij PATCHDESIGN BV voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

  2. Alle intellectuele eigendomsrechten op de door PATCHDESIGN BV in het kader van de opdracht vervaardigde of ontwikkelde werken, zoals ontwerpen, foto’s, afbeeldingen e.d., berusten bij PATCHDESIGN BV. De klant dient deze intellectuele eigendomsrechten te allen tijde te respecteren. Indien de klant de gegeven opdracht annuleert, de overeenkomst om enige andere reden tussentijds wordt beëindigd of de klant niet ingaat op de offerte van PATCHDESIGN BV, dan is het de klant niet toegestaan het tot dan toe door PATCHDESIGN BV vervaardigde of ontwikkelde werk te gebruiken, tenzij PATCHDESIGN BV daarvoor schriftelijk of via de e-mail toestemming heeft verleend. Aan deze toestemming kan PATCHDESIGN BV voorwaarden verbinden, zoals het betalen van een bedrag voor het gebruik van het werk.

  3. Wanneer de klant volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met PATCHDESIGN BV, verkrijgt hij een niet-exclusieve licentie tot het gebruik van het door PATCHDESIGN BV vervaardigde werk voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het werk, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden.

  4. De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door PATCHDESIGN BV geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

  5. PATCHDESIGN BV heeft het recht het geleverde werk te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

 

 1. Eigendom productiemiddelen etc.

  1. Alle door PATCHDESIGN BV vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabricaten en hulpmiddelen en met name digitale bestanden, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, foto’s, mallen, randapparatuur e.d., blijven het eigendom van PATCHDESIGN BV.

  2. PATCHDESIGN BV is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan de klant af te geven.

  3. PATCHDESIGN BV is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor de klant te bewaren.

  4. Indien PATCHDESIGN BV en de klant overeenkomen dat deze zaken door PATCHDESIGN BV zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste 1 jaar en zonder dat PATCHDESIGN BV instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

 

 1. Goederen van de klant en retentierecht

  1. Indien PATCHDESIGN BV i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst goederen van de klant onder zich heeft, dan zijn, onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, de bepalingen van dit artikel van toepassing.

  2. PATCHDESIGN BV zal de goederen van de klant bewaren met de zorg van een goed bewaarder.

  3. PATCHDESIGN BV is nimmer aansprakelijk voor schade aan, het te niet gaan van of het gestolen worden van deze goederen gedurende de periode dat PATCHDESIGN BV de goederen onder zich heeft.

  4. Alle bewaring/opslag van goederen bij PATCHDESIGN BV zal geschieden voor rekening en risico van de klant. De klant dient zich tegen alle risico’s, die de opgeslagen goederen tijdens de duur van de opslag kunnen treffen, steeds afdoende te verzekeren.

  5. PATCHDESIGN BV is bevoegd de afgifte van goederen die hij voor de klant in verband met de uitvoering van een overeenkomst onder zich heeft, op te schorten totdat de vorderingen door de klant ter zake van enige overeenkomst zijn voldaan.

 

 1. Geheimhouding

  1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Voor alle overeenkomsten van PATCHDESIGN BV geldt het Nederlandse recht.

  2. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van PATCHDESIGN BV is gelegen, tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd heeft verklaard.

bottom of page